par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
jaunumi >
Stipendiju konkurss 12. klašu skolēniem07.05.2009 12:40
     DPA un Latvijas Izglītības fonds izsludina stipendiju konkursu 12. klašu skolēniem Tev ir iespēja būt pirmajam! Studē datorzinības/Informācijas tehnoloģijas!.
     Konkursa mērķis
     Veicināt skolēnu interesi par informācijas tehnoloģijas zinātnēm, pilnveidot mācību sekmes, motivēt un finansiāli atbalstīt spējīgākos Latvijas vidusskolu absolventus izvēlēties studijas datorzinībās vai citās informāciju tehnoloģiju programmās .
     Konkursa mērķis - atrast 10 (divi no katra Latvijas novada un Rīgas) pretendentus un atbalstīt viņu studijas Latvijas augstskolu IT programmās, piešķirot katram stipendiju Ls 1000,00.
     Konkursa organizators
     Konkursa tehniskos un organizatoriskos jautājumus veic Latvijas Izglītības fonds (LIF). Stipendiju piešķir viens no vadošajiem Latvijas IT uzņēmumiem – SIA DPA.
     Konkursu atbalsta LR Izglītības un zinātnes ministrija.
     Konkursa norises apraksts
      16.marts –15.maijs: pieteikšanās stipendijai, aizpildot anketu: www.dpa.lv/stipendija;
      15.maijs: 1.kārtas atlases rezultātu paziņošana www.dpa.lv un kandidātiem uz norādīto epastu.
      15.maijs – 14.jūnijs: 2.kārtas konkursa dokumentu un pieteikumu iesūtīšana elektroniski stipendija@dpa.lv, pa pastu vai personīgi LIF birojā (Skanstes ielā 9, Rīgā, LV- 1013
      19.jūnijs: 2.kārtas atlases rezultātu paziņošana
      29.jūnijs – 3.jūlijs: konkursa 3.kārta – pārrunas ar konkursa finālistiem
      7. jūlijs: konkursa rezultātu paziņošana – tiek paziņoti 10 stipendiju kandidāti un 10 rezervisti, kuri saņems stipendiju gadījumā, ja stipendiju kandidāti neizpildīs stipendijas izvirzītos noteikumus – t.i. neuzrādīs noteiktajā laikā apliecinājumu par uzņemšanu kādā no atbilstošajām studiju programmām
      11.septembris: stipendijas saņēmējiem jāuzrāda apliecinājums par uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.
      17.septembris: stipendiju svinīgā pasniegšana
     Pieteikšanās konkursam
     Pirmajā kārtā Latvijas vidusskolu 12.klašu skolēni aizpilda www.dpa.lv/stipendija publicēto anketu
     Otrās kārtas norādītājā termiņā vidusskolas 12.klases skolēni iesūta:
      motivācijas vēstuli (eseju), kurā jāpamato sava izvēlētā studiju specialitāte, jāapraksta, ko vēlies sasniegt, kāda ir izglītības loma Tavā dzīvē un kādēļ pretendē uz stipendiju (esejas apjoms 300 - 500 vārdi);
      liecības kopiju;
      pieteikumam var pievienot ieteikuma vēstuli no IT skolotāja, klases audzinātāja vai cita skolas pedagoga (tiks uzskatīts par priekšrocību).
     Pieteikums ar pielikumiem jāiesūta (jāiesniedz) LIF programmu birojā – Skanstes ielā 9 Rīgā, LV- 1013 vai pa e-pastu: stipendija@dpa.lv
     Trešās kārtas ietvaros finālisti tiek aicinātu uz sarunu ar konkursa komisiju, kuras sastāvā ir LIF un DPA pārstāvji.
     Līdz 11.septembrim pretendenti LIF birojā iesniedz:
      augstskolas izsniegtu izziņu par imatrikulāciju kādā no atbalstāmajām studiju programmām;
      vidusskolas atestāta norakstu.
     Papildus informāciju var iegūt www.dpa.lv/stipendija vai LIF programmu birojā katru darbdienu no 10.00 – 16.00, tālrunis – 67373705 vai 22065101. Sabiedriskais transports – trolejbuss Nr.3 līdz pieturai Briāna iela - Arēna Rīga.
     Vērtēšanas kritēriji
     Konkursa komisija, izskatot iesniegtos dokumentus, vērtēs šādus kritērijus:
      Atzīme matemātikā un informātikā;
      Motivācija;
      Pretendenta skolas un ārpusskolas aktivitātes, intereses un sasniegumi.
     
     DPA stipendiju projekta atbalstāmās studiju programmas un augstskolas
     1. Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte
      Datorzinātņu bakalaura studiju programma
      Programmēšanas un datortīklu administrēšanas bakalaura studiju programma
     
     2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informāciju tehnoloģiju fakultāte
      Datorvadības un datorzinātņu bakalaura studiju programma
      Programmēšanas bakalaura studiju programma
     
     3. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
      Automātikas un datortehnikas bakalaura studiju programma
      Datorsistēmu bakalaura studiju programma
      Informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programma
     
     4. Daugavpils Universitāte
      Datorzinātņu bakalaura studiju programma
     
     5. Vidzemes augstskola
      Informāciju tehnoloģiju bakalaura studiju programma
     
     6. Rēzeknes augstskola
      profesionālā bakalaura studiju programma "Programmēšanas inženieris"
     
     7. Ventspils augstskola
      Bakalaura studiju programma „Datorzinātnes”
      Bakalaura studiju programma „Elektronika”
     
     8. Liepājas Universitāte
      Datorzinātņu bakalaura studiju programma
     
avots: progmeistars

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.