Piekrišana personas datu apstrādei  (turpmāk Piekrišana)

Согласие на обработку персональных данных (далее Согласие)

             

Personas datu subjekts -  skolēns, kas iestājas kursos

Субъект персональных данных – школьник,поступающий на курсы        

 

Likumīgais Personas datu subjekta pārstāvis

Законный представитель  Субъекта персональных данных

 

Pārzinis SIA”Progmeistars” reģ. Nr 40003493754, Rīga, Pulkvieža Brieža iela 6-1, www.progmeistars.lv,     kursi@progmeistars.lv,   tālr. 67336035, 26428902, 28605451

kas darbojas saskaņā ar “Fizisko personu datu aizsardzības likumu”  (turpmāk – Likums)

Управляющий SIA”Progmeistars”....

 

Es, likumīgais Personas datu subjekta pārstāvis, reģistrējot Personas datu subjektu   piekrītu manu un Personas datu subjekta personas datu apstrādei, ko veic Pārzinis, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez šādu līdzekļu izmantošanas, ar mērķi: 

 

  1. piešķirt kursantam identifikatoru;
  2. veikt individuālu ziņu uzskaiti par tekošo un noklausītajiem semestriem un apmaksu; uzglabāt šīs uzskaites datus arhīvā;  
  3. izveidot pārvaldes lēmumus.

 

Es piešķiru Pārzinim tiesības veikt šādas darbības (operācijas) ar personas datiem: sistematizācija, uzkrāšana, uzglabāšana (elektroniskā veidā un uz papīra nesēja), precizēšana (atjaunošana, mainīšana), depersonalizācija, iznīcināšana, izmantošana priekš darbībām, minētam  šis Piekrišanas 1., 2., 3. punktos, pārraidīšana un izpaušana trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar manu atļauju.

 

Es paturu sev tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus.

 

Mani personas dati, attiecībā uz kuriem tiek piešķirta Piekrišana, ietver: uzvārdu, vārdu, kontakttālruņus, kontakta e-pastu adreses. Personas datu subjekta personas dati, attiecībā uz kuriem tiek piešķirta šī Piekrišana, ietver: uzvārdu, vārdu, personas koda pirmas sešas ciparus,  kuranta identifikatoru, kontakttālruņus, informāciju par izglītību (izglītības iestādes nosaukumu, ziņas par klasi vai kursu),  dzīvesvietas rajonu,  ziņas par nodarbību apmaksu, ziņas par tekošo un noklausītiem semestriem, ziņas par drošības tehnikas noteikumu iziešanu.      

 

Šī Piekrišana ir spēkā kopš piešķiršanas brīža un beidzas pēc mana rakstiska iesnieguma (atsaukuma). Piekrišana var tikt atsaukta ar nosacījumu, ka pārzinim tiks nosūtīts elektronisks vai rakstisks paziņojums ne mazāk kā 30 dienas līdz paredzamajam datumam, kad Pārzinis beigs izmantot datus. Pie tam Pārzinis glabā dažus personas datus obligātu Latvijas Republikas likumdošanā noteiktu dokumentu glabāšanas termiņa laiku.

 

Es, likumīgais Personas datu subjekta pārstāvis, apliecinu savu rīcībspēju, kā arī to, ka, dodot šādu Piekrišanu, es rīkojos pēc paša gribas un Personas datu subjekta interesēs.

 

 

ЯЗаконный представитель Субъекта персональных данных,   регистрируя  Субъекта персональных данных   даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных  данных Субъекта  персональных данных Управляющим с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях:

 

1.          присвоения  курсанту идентификатора;

2.       индивидуального учета  сведений о  текущем и прослушанных  семестрах и оплате; хранения в архивах данных этого учета;

3.       формирования управленческих решений.

 

Я предоставляю Управляющему   право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:     систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование в целях, упомянутых в пунктах 1, 2, 3 Согласия, обезличивание,   уничтожение, передачу и рспространение третьим лицам только в случаях установленных законодательством Латвийской республики или по моему разрешению.

Я оставляю за собой право доступа к своим персональным данным и их исправление.

 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное Согласие, включают: фамилию, имя, контактные телефоны, контактные электронные

Персональные данные Субъекта персональных данных, в отношении которых дается данное Согласие, включают: фамилию, имя, первые шесть цифр персонального кода; контактные телефоны, контактные электронные адреса, информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о классе или курсе,), район проживания, сведения об оплате занятий, сведения о текущем и прослушанных семестрах, сведения о прохождении техники безопасности

 

 

Настоящее Согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву).  Согласие может быть отозвано при условии  электронного или   письменного уведомления Управляющего не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором. При этом Управляющий  хранит некоторые персональные данные в течение обязательного срока хранения документов, установленного законодательством Латвийской республики.

 

ЯЗаконный представитель Субъекта персональных данных, подтверждаю свою дееспособность, а также, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах Субъекта  персональных данных.