par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Pie kādas vismazākās n vērtības skaitlis
   5
   10
   15
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Pieņemsim, ka a=1994/1995, b=1995/1996, c=997/998. Tad spēkā ir sekojošā dubultnevienādība:
    a < b < c
    b < a < c
    b < c < a
    c < b < a
    c < a < b
   neatbildēt
3.
Turpināt skaitļu virkni 3, 5, 13, 19, 31, 41, 57, 71, 91, ...
   109
   111
   113
   115
   117
   neatbildēt
4.
Naturālie skaitļi no 1 līdz 1000 uzrakstīti rindā bez atstarpēm: 12345678910111213...9991000 Cik reizes šajā rindā sastopama ciparu kombinācija 19?
    10
   19
   30
   31
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
6.
Kurš no skaitļiem ir vienādojuma atrisinājums ?
   3
   
   
   
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
7.
Regulāra 100-stūra virsotnes sanummurētas pēc kārtas no 1 līdz 100. Daudzstūri sadala ar diagonāli, kas savieno 38. un 92. virsotnes, divos daudzstūros. Cik stūru ir iegūtajiem daudzstūriem?
    54 un 46
    54 un 48
    55 un 45
   55 un 47
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Turpināt virkni: 24, 20, 32, 42, 58, 79, ?
   93
   101
   108
   114
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
9.
Dots, ka 2a+b=2. Atrast lielāko iespējamo a*b vērtību.
   1/4
   1/2
   1
   2
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Skaitlis 19989X (X - kaut kāds cipars) dalās ar 7. Atrast X.
   2
   4
   5
   Uzdevumam ir vairāki risinājumi
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Divi skrējēji skrien viens otram pretī pa 400 m garu apli. Pirmā skrējēja ātrums ir 4,5 m/sek, otra skrējēja 5 m/sek. Skrējēji devās ceļā no viena punkta pirms 50 minūtēm. Cik reizes šajā laikā viņi sastapās?
    67
   70
   75
   80
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Divas mājas atrodas 1000 m attālumā uz vienas ielas. Pirmajā mājā dzīvo 300 cilvēki, otrajā - 200. Kurā vietā starp mājām jānovieto autobusu pietura, lai kopējais attālums, kurš jānoiet visiem abu māju iedzīvotājiem no autobusu pieturas līdz savām mājām būtu vismazākais?
   pie pirmās mājas
   400 m no pirmās mājas
   400 m no otrās mājas.
   pie otrās mājas
   jebkurā vietā starp abām mājām - kopējais attālums nav atkarīgs no pieturas atrašanās vietas
   neatbildēt
13.
Trijstūra divu malu garumi ir 5 un 2, bet trešās malas garums - vesels nepāru skaitlis. Atrast trešās malas garumu.
   1
   3
   5
   7
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar - nepietiek lielumu
   neatbildēt
14.
Maiņas automāts maina vienu monētu pret piecām monētām. Sākumā ir divas monētas. Pēc nedaudz maiņām ieguva vairāk kā 175 monētas, bet ne vairāk par 180 monētām. Cik monētu ieguva?
    176
    177
   178
   179
    Atbildi dot nevar - nepietiek doto lielumu.
   neatbildēt
15.
Doti trīs izteikumi: a) ja a < 1, tad 1/a > 1. b) ja a = b, tad |a|=|b|. c) divu nepāra skaitīu summa ir nepāru skaitlis Kuri no šiem izteikumiem ir patiesi?
    tikai a.
    tikai b.
    tikai c.
    a un b.
    a un c.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.